Berekening

Lastenverlichting door uitgaven terug te brengen met gemiddeld 1%

De lastenverlichting die wij door willen voeren, betreft:

 1. OZB voor huiseigenaren in 2023 verlagen met minstens 10%;
  minderopbrengst ca. € 1 miljoen
 2. Hondenbelasting afschaffen;
  minderopbrengst ca. € 300.000
 3. Gratis parkeerkaart voor inwoners;
  minderopbrengst ca. € 650.000

In totaal gaat het om een minderopbrengst van ca. € 1.950.000 per jaar.

Snijden in onnodige uitgaven

De totale uitgaven van de gemeente Noordwijk bedragen in 2022 ruim € 195 miljoen. Na jaren van groei in allerlei onnodige uitgaven, willen wij gemiddeld 1% bezuinigen. Dat levert de benodigde € 1,95 miljoen op. Uiteraard willen wij niet bezuinigen op waardevolle zaken zoals onze vrijwilligersorganisaties, sport, cultuur en jeugdzorg. Maar wel op de kosten in de sfeer van het ambtelijk apparaat. Denk o.a. aan externe adviseurs, het opstellen van dikke beleidsnota’s en het doen van onderzoek op onderzoek.

5% bezuinigen op ambtelijk apparaat

Er zijn ook belangrijke efficiëntie-voordelen te behalen binnen het ambtelijk apparaat. De aansturing moet en kan veel beter: door weer structuur aan te brengen en gedegen leiding te geven. Dat bespaart veel geld en zal tegelijk de dienstverlening naar de inwoners verbeteren. De kosten van bestuur en de ambtelijke organisatie tezamen bedragen in 2022 ruim € 24 miljoen. Wij zetten hier in op een besparing van 5%. Dit leidt tot € 1,2 miljoen minder uitgaven.

0,4% bezuinigen in restantbegroting

De nog benodigde € 750.000 wordt gevonden binnen de resterende uitgaven ter grootte van (€ 195 – € 24 = ) € 171 miljoen. Onder deze uitgaven bevinden zich posten waarin verantwoord gesneden kan worden. Het percentage van de bezuiniging ligt hierbij rond de 0,4%. Echter, het is nog maar de vraag of dit wel nodig is gezien de bestaande overschotten in de begroting.

Begrotingsoverschot in periode 2022-2025

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat er de komende jaren veel meer geld binnenkomt dan wordt uitgegeven. Verder dat deze structureel ruim sluitend is. De begrotingssaldo’s bedragen:

2022: € 1.106.570,-
2023: € 546.272,-
2024: € 429.668,-
2025: € 1.644.446,-

Daarmee is sprake van een gemiddeld overschot van ruim € 930.000,– per jaar. Meer dus dan de benodigde € 750.000.

Conclusie

De benodigde financiële middelen voor de verlaging van de OZB, de afschaffing van de hondenbelasting en gratis parkeerkaart voor de inwoners kunnen worden gevonden door:

 • een bezuiniging van 5% op de kosten van bestuur en ambtelijk apparaat;
opbrengst € 1,2 miljoen;
 • gebruik te maken van het overschot op de meerjarenbegroting 2022-2025 van gemiddeld € 930.000 per jaar.

Aldus is de lastenverlichting van € 1,95 miljoen volledig gedekt.

Steun de partij met de officiële raamposter!

Zet inwoners weer op 1